top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O SPOLEČNOSTI

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je obchodní společnost:

  Společnost EMPOWERMENT Institut s.r.o., IČO 27694020, se sídlem v městě Brno, Příkop 838/6 - Zábrdovice, PSČ 602 00 vedená u Krajského soudu v Brně C52526, zastoupená Ing. Soňou Staňkovou, jednatelkou společnosti a provozující webové stránky: www.7epwomen.com, www.sonastankova.com, www.sonastankova.cz, www.7ep.com, www.5-5hr.cz, www.empowerment-institut.com, www.empowerment-institute.org, www.empowerment-in.com, www.e-institut.com, www.empowerment-program.comKontaktní údaj: team@sonastankova.com.

 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího společnosti a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.sonastankova.cz/com

II. OZNAČENÍ PRODUKTU/SLUŽBY, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 2. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů. Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby.

 4. Kupující odešle nabídku na uzavření smlouvy kliknutím na tlačítko odeslat. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne až doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.

 8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

 9. V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese team@sonastankova.com

 10. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - operačního systému a internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 11. Vlastnické právo k produktu/zboží je chráněno autorským zákonem a Kupující svou koupí získává přístup k produktu/službu jako její uživatel na u produktu určenou dobu.

III. REGISTRACE UŽIVATELE K ON-LINE KURZŮM A SLUŽBÁM - VYTVOŘENÍ  OSOBNÍHO  PROFILU

 1. U některých elektronických produktů/služby je třeba, aby Kupující provedl registraci k produktu/službě prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému www.wix.com (webové rozhraní) po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace Uživatele je bezplatná.

 2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému, kde jsou spravovány elektronické služby/produkty.

 3. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

 4. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

IV. SLUŽBA - PORADENSTVÍ, KOUČINK, MENTORING

 1. Služba je poskytována Ing. Soňou Staňkovou (dále jen „poskytovatelka“) osobně nebo telefonicky (zoom, telefon). Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.

 2. Poskytovatelka je oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá (dále jen „kouč“). O této skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

 3. Služba začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu.

 4. Storno rezervované služby je poskytovatelem provedeno zasláním e-mailu na adresu, kterou uživatel zadal při rezervaci služby. Pokud klient zadá při rezervaci služby i svoje tel. číslo, obdrží o zrušení služby i sms. Při zrušení služby ze strany poskytovatele služby nastává toto náhradní plnění:

 • do 24 hod. před termínem služby = nový termín služby + 1 hod. zdarma navíc,

 • 24 hod. až 48 hod. před termínem služby = nový termín služby + 0,5 hod. zdarma navíc, 

 • více než 48 hod. před termínem služby = bez náhrady.

     5. Storno rezervované služby je objednatelem služby provedeno formou sms na tel. 607 981 730 nebo přes zrušení rezervace v osobním profilu

          uživatele na www.sonastankova.com poskytovatele . Při zrušení služby ze strany klienta nastává toto náhradní plnění:

 • do 24 hod. před koučinkem = 100 % platby

 • 24 hod. až 48 hod. před koučinkem = 50 % platby

 • více než 48 hod. před koučinkem = 0 % platby ​​

V. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 2. Licence k určitým produktům můžete zakoupit prostřednictvím jednorázové platby nebo v měsíčních splátkách, jak je uvedeno na u produktu. Když provedete nákup, opravňujete nás k tomu, abychom vám jednorázově nebo měsíčně strhli platbu z kreditní, debetní karty nebo účtu PayPal, v závislosti na zvoleném platebním plánu.

 3. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Možné důvody zrušení zahrnují, ale nejsou omezeny na následující: podvodné nebo potenciálně objednávky, nesprávná cena nebo nezaplacení.

 4. U vybraných produktů prodávajícího (CD, knihy, předměty) je kupující společně s cenou povinen zaplatiti náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty, která je u produktu/služby uvedená.

 6. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

 7. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE a PayPal, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu těchto společností.

 8. Pokud je kupujícímu vystavená faktura, je kupující povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 9. V případě CD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 1. Dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

 2. Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

 3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

 4. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy a to elektronickou poštou na team@sonastankova.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 • CD, knihy či dárkové předměty je třeba doručit zpět prodávajícímu na vlastní náklady na adresu Sona Staňková, Jánská 447/8, 602 00 Brno a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

 • CD, knihy či dárkové předměty, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 30 dnů po době splatnosti;

 • závažná porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

   2. Prodávající není povinen informovat kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu ve vzdělávacím programu, nebo v jeho částech v situacích, které to neodkladně vyžadují. Všechny případné změny budou zákazníkovi oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným alternativně domluveným způsobem a bude poskytnut náhradní termín.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

 3. Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 4. Pro reklamaci kontaktuje kupující společnost emailem na adrese team@sonastankova.com. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

 5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za  úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

Garance vrácení peněz

 1. Údaj, zda a jaká je garance u konkrétního produktu poskytována, je uveden na webových stránkách vybraného produktu.

 2. U vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) má kupující možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou e-mailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude spokojen nebo zjistí, že zakoupený trénink či program není pro něho vhodný.

 3. V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující zašle žádost elektronickou formou na adresuteam@sonastankovacom s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a přiloží kopii faktury/daňového dokladu s uvedením data nákupu.

 4. Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu kupujícího; po obdržení emailu kupujícího dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

 

VII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace lektora on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Společnost ani lektor nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani lektor nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)

 2. Společnost upozorňuje kupujícího,  že v průběhu vzdělávacích programů (i on-line) v oblasti osobního rozvoje může být  vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.

 3. Účast v programech (včetně on-line) osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 

 4. Společnost upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.

 5. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VIII. ZABEZPEČENÍ  A   OCHRANA   AUTORSKÝCH   PRÁV

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 2. Produkty a služby, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví, a to zejména autorského práva.

 3. Poskytovatel produktu/služby vlastní veškerou grafiku, fotografie, obrázky, umělecká díla, text, písma, software a další technologie a obsah, design, rozvržení, funkce, vzhled a další intelektuální a duševní vlastnictví. 

 4. Užívání produktů a služby uživatelem v rozporu s těmito podmínkami představuje podstatné porušení Smlouvy a těchto podmínek, přičemž prodávajícímu v takovém případě vznikají nároky na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a další nároky, včetně oprávnění obrátit se na orgány činné v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu “Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi” dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 5. Kupující může užívat jednotlivé produkty pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami a nesmí sám, ani prostřednictvím třetí osoby:

 • užívat produkty pro neosobní, komerční, veřejné účely, včetně účelů, které by mohly způsobit prodávajícímu újmu;

 • užívat produkty v rozporu s právním řádem;

 • pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit;

 • pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů, včetně převádění či úpravy obsahu;

 • užívat produkty nebo jeho součásti jako své dílo jakýmkoliv  způsobem;

 • využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s produkty;

 • upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty nabízeny;

 • jakkoliv jinak užívat produkty v rozporu se zákony v oblasti práva duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, či jinými zákony, popřípadě těmito podmínkami.

Toto aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 11. 2021 a nahrazují tím všechny předešlé.

Ing.  Soňa Staňková, DiS., PCC

jednatelka společnosti

EMPOWERMENT Institut s.r.o.

bottom of page