74 | Jak prohlubovat důvěru

Stephen M. R. Covey, který napsal knihu - Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše - tvrdí, že pro vznik důvěry a její prohloubení je zapotřebí pečovat o čtyři základní prvky důvěryhodnosti. Dnes se jim budeme věnovat. Dle Coveyho tyto čtyři základní prvky důvěryhodnosti z tebe činí člověka, kterému je možné věřit, činí tě důvěryhodným v očích ostatních lidí, a hlavně i v očích sebe sama.


I. oblast (prvky 1. a 2.) se týkají tvého charakteru1. prvek - INTEGRITA

Je širším pojmem, který obsahuje tvoje myšlenky, slova, postoje a hlavně to, zda se podle nich chováš jak sám/a k sobě, tak i k druhým. Tedy, že jsou jak vnitřně, tak navenek pro tebe v souladu. Co si myslím, to dělám. Takový jednoduchý příklad porušení integrity i důvěry v druhé je například nám všem známé "drbání". Když si o někom myslíš, že je hloupý, tlustý ..., ale navenek se k němu chováš opačně - chválíš ho za skvělou postavu a bystrost. Silnější a pozitivní ukázkou silné integrity pro nás pak mohou být silní leadeři v naší historii, kteří měli silnou víru ve své hodnoty a přesvědčení a dokázali se pro ně nechat i mučit. Prvek integrity tedy znamená i to, že máš odvahu jednat dle svých hodnot a přesvědčení. Dle Coveyho se právě největší a nejvážnější narušení důvěry pojí s narušením integrity. Pro mě osobně je to způsobeno tím, že činíme podvod sami na sobě. Není nic horšího než zradit sami sebe, svoji sílu, důvěru v sebe.


2. prvek - ÚMYSLY

Úmysly vnímám jako určitou energii, proč něco dělám. Můj záměr. Jsou to moje motivy pro nějakou aktivitu. Pokud jsou ve své hloubce jasné, čisté, přímočaré a vycházejí ze snahy o vzájemný prospěch, pak posilují důvěryhodnost a sebedůvěru.

Když se vrátím k příkladu z oblasti Integrity. To, že svému příteli neřeknu otevřeně, že ho vnímám jako hloupého nebo tlustého, může mít i hlubší dobrý a čistý úmysl. Například, že se jedná o člověka, který prochází velmi těžkým obdobím, kdy mu zemřela žena a ztratil práci, a proto se jeho chování díky emočnímu vypětí pozměnilo. Můj úmysl může být mu pomoci toto období překonat, proto své hodnotící myšlenky na jeho osobu nechám odejít, zaměřím se spíše na to, proč se mi tyto myšlenky vůbec vynořují, že je to možná spíše lekce pro mě samotnou. Pokud moje úmysly nejsou čisté a laskavé k okolí, vnímají to všechny moje buňky těla. Někdy na koučink přichází klienti, někteří nemají dobré úmysly sami se sebou. Domnívají se, že nejsou hodni na světě být. Jejich myšlení je negativní a zaměřené dovnitř - doslova destruktivní. Jejich sebedůvěra a důvěra je velmi nízká.Zeptej se tedy nejprve sám/a sebe:

Jaké úmysly máš sám/a se sebou?

Co si opravdu ve své hloubce duše přeješ sám/a pro sebe - pro svoji duši, tělo a mysl?

Při jakékoli aktivitě, kterou pak děláš (pracovní i osobní), se zeptej vnitřním hlasem:

Jaký je můj úmysl v této věci?

Jaký je můj záměr?

3. prvek - KOMPETENCE (ZPŮSOBILOST)

Do způsobilosti Covey zařazuje vše, co souvisí s našimi vlohami, dispozicemi, dovednostmi, znalostmi, stylem jednání, tj. s prostředky, jejichž prostřednictvím dosahujeme výsledků. Například, pokud tvůj lékař bude mít silnou integritu, velmi čisté a přímé úmysly, ale nebude mít potřebné znalosti, odbornou přípravu, schopnosti a dovednosti, aby provedl určitý zákrok (například operaci mozku), nebude v tomto směru důvěryhodným člověkem. Sama jsem si prošla obdobím, kdy jsem s dobrým úmyslem přislíbila lidem v projektu MY8.zone, že zajistím a udělám to či ono. S dobrým úmyslem jsem věřila, že to zvládnu, že na to svou způsobilost mám. Například udělat design celé aplikace pro My8.zone. Dnes, s odstupem času, v tomto tématu postupuji velmi pokorně. Naučit se novým věcem, získat nové kompetence vyžaduje čas, energii, vůli, prostor a laskavost k sobě samým, že si toto vše můžeme pro sebe dovolit. Nezapomeň, prosím, že součástí způsobilosti je také schopnost vytvářet, pěstovat, poskytovat a obnovovat důvěru.


4. prvek - VÝSLEDKY

Do oblasti výsledků patří to, čeho jsme dosáhli. Je to schopnost docílit, že se udělá to, co je zapotřebí a zároveň v souladu s prvky důvěryhodnosti 1. - 3. Například, budu mít skvělou integritu, velmi dobré a čisté úmysly - otevřít si jógové studio, vlohy a dovednost cvičit jógu a učit jejímu cvičení i druhé lidi. Skvělé předpoklady důvěryhodnosti, prvky 1. - 3. Nicméně o této skutečnosti budu "jen mluvit", nikdy neotevřu lekci pro účastníky kurzu jógy, neudělám žádné kroky pro dosažení svého záměru.
Tyto čtyři základní prvky pomáhají vytvářet, pěstovat, poskytovat a obnovovat důvěru. Pro jejich ještě lepší pochopení a nacítění je S. Covey ve své knize znázorňuje do symboliky stromu, kde můžeš lépe pochopit vzájemnou provázanost prvků. Na svůj strom důvěryhodnosti se můžeš podívat v e-booku.V knize Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše najdeš na str. 70. Test, který mapuje tvoji míru důvěryhodnosti ve výše zmíněných čtyřech prvcích. Test a jeho vyhodnocení můžeš také získat na kurzu, který pro toto téma vedu.


S přáním pěkného dne

Soňa

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR